Menu

Ziekte en ouderdom

De zorg voor zieken en ouderen is een belangrijke diaconale taak van de gemeente. Al in de vroege kerk onderscheidden christenen zich doordat ze omzagen naar kwetsbare medemensen. Ze gaven daarmee gehoor aan Jezus’ opdracht uit Mattheüs 25 om (onder anderen) zieken te bezoeken. Door ziekte of andere lichamelijke ongemakken zijn vooral ouderen vaak aan huis gebonden. Eenzaamheid ligt dan op de loer, zeker als de kring van familie en vrienden kleiner wordt. Ook mensen die nog niet zo oud zijn, komen door ziekte soms de deur niet meer uit. Gemeenteleden en diakenen zoeken deze mensen op voor een goed gesprek, voor een wandeling of voor het doen van een boodschap. Daarnaast kunnen activiteiten worden georganiseerd, zoals seniorencontactmiddagen eof maaltijden, waarop ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Zorg voor zieken en ouderen

Diaconaat betreft ook het praktisch omzien naar zieken en ouderen. Door het bezoeken van deze mensen ontdek je welke fysieke noden er zijn en waar de gemeente mogelijk in kan ondersteunen:

  • huishoudelijke taken tijdens ziekte of als gevolg van ouderdom
  • financiële moeiten als gevolg van medische kosten
  • oppas voor de kinderen
  • behoefte aan gezelschap

Als diaken hoef je dit niet zelf te organiseren. Betrek daar gerust mensen uit de wijk of andere gemeenteleden bij.

Praktische onderwerpen

Houdt de volgende onderwerpen in gedachten:

  • kerkdiensten: kunnen mensen met de kerktelefoon of via internet de diensten bijwonen? En is er de mogelijkheid om avondmaal te vieren bij langdurig zieken of ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen?
  • bezoek: vraag of mensen behoefte hebben aan bezoek en organiseer dit bijv. via de wijk of groeigroep.
  • boodschappen:  als je aan huis gebonden bent, kan het een uitkomst zijn wanneer iemand eens een boodschap voor je doet.
  • meeleven met kerkelijk leven: Via de Luisterpost is het mogelijk om thuis mee te leven met wat  er in onze kerken gebeurt.
  • vervoer: iemand kan enorm geholpen zijn met vervoer naar de kerk of naar het ziekenhuis.

Oud Goud

Een brochure over ouderen in de gemeente.

1) Waarom hebben ouderen onze aandacht nodig?
Ouderen zijn het meestal niet gewend om (onze) hulp in te schakelen als ze het moeilijk hebben. Daarom moeten wij onze hulp aanbieden en onze aandacht.

2) Wie verstaan wij onder ouderen?

Grofweg is er de volgende indeling: De ‘jonge’ ouderen van 55- 65 jaar. Actief en volop in het leven. Dan de ouderen van 65- 75 jaar. Gepensioneerd en genietend van hun verworvenheden. Daarna de ‘oude’ ouderen vanaf ± 75 jaar, die oud worden en beginnen af te takelen.

3) Wat zijn de grootste problemen van de meeste ouderen?
Eenzaamheid wordt het meest genoemd. Het wegvallen van het sociaal netwerk en geen levensdoel meer hebben zijn daar de grootste oorzaken van. Verder komt onder ouderen veel verborgen armoede voor.

4) Hoe kan ik iets aan de eenzaamheid van ouderen doen?
Je kunt de eenzaamheid op zich niet alleen oplossen. Je kunt wel zorgen dat de oudere zich weer gewaardeerd weet door ouderen het zicht op een ander te bieden. Dat lost veel gevoel van eenzaamheid op. Bied als gemeente een sociaal netwerk en betrek ouderen actief bij de kleine kringen en miniwijken.

5) Hoe kunnen wij onze ouderen waardering geven?
Door hun gaven duidelijk te laten zien en in te schakelen. Wijsheid is een gave die vele ouderen bezitten. Levenservaring hebben ze allemaal. Iets voor een ander te mogen betekenen en door de ander gewaardeerd te worden geeft grote voldoening.

6) Hoe leer ik de kinderen om waardering voor de ouderen te krijgen?
Door ze bij elkaar te brengen. Jongeren kunnen erg veel leren van onze ouderen. Hun geloofsleven is gerijpt en ze hebben veel te vertellen. Door hun levenservaring hebben ze kennis en vaardigheden opgedaan waar onze kinderen veel van kunnen leren.

7) Hoe breng ik oud en jong bij elkaar in de gemeente?
Het mooiste is, als behoefte en gave van de ouderen gekoppeld kunnen worden aan de behoeften en gaven van de jeugd. Op die manier kunnen veel waardevolle contacten ontstaan. Het vraagt alleen van beide kanten dat ze zich open stellen voor de ander en het geduld opbrengen om elkaar te leren kennen.

8) Veel van onze ouderen willen niet meedoen aan de bejaardenactiviteiten die wij organiseren!
Veel ouderen voelen zich veel te jong om mee te doen. Noem ze geen bejaarden en schakel de ouderen in, laat jonge ouderen de oude ouderen helpen. De tijden zijn veranderd en de ouderen ook! Doe niet iets ‘omdat we dat altijd zo doen’, maar vraag waar behoefte aan is.

9) De meeste ouderen zijn blij dat ze eindelijk tijd hebben, waarom moeten wij ze nu weer aan het werk zetten?
Wij mogen ze vragen om wat voor ons te betekenen. Omzien naar elkaar houdt niet ineens op als je 65 jaar wordt! Ieder mag zijn gaven inzetten en voor ouderen kan dat bijvoorbeeld door de gave van tijd te geven. Ook geld kan een gave zijn, evenals wijsheid.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt