Menu

Zeven tips voor diakenen

De corona-crisis treft niet alleen onze gezondheid, sociale contacten of onze kerkdiensten. Ook economisch heeft het enorme impact. Gelukkig heeft de Nederlandse overheid een flink pakket aan maatregelen opgestart. Maar de coronagevolgen kunnen nog wel eens lang na-ijlen. Wat kun je als diaconie op dit vlak doen? En hoe kun je je daarop voorbereiden? Door in kaart te brengen wat er de komende periode kan gaan spelen en door vooraf te bedenken hoe je als diaconie dan kunt helpen. Hieronder vind je 7 concrete tips om je op weg te helpen.

Tip 1: Communiceer en laat je zien

Meld in de kerkenraad en aan de gemeente dat je als diaconie een stappenplan hebt (gemaakt) om – waar dat nodig en mogelijk is –te ondersteunen wanneer de corona-crisis mensen financieel in de problemen brengt.

In het stappenplan geef je inzicht in de uitgangspunten en het proces van diaconale ondersteuning. Wat gebeurt er als mensen contact opnemen met de diaken? Wat is de insteek en het doel van de gesprekken? Hoe wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd? Communiceer wat je kunt bieden: een luisterend oor, meedenken, mensen met elkaar in contact brengen, hulp bij het aanvragen van overheidssteun of uitkering. Geef verder aan wat de richtlijnen zijn voor financiële ondersteuning en dat in overleg wordt gekeken naar de mogelijkheden. Door hier helder over te communiceren, weten gemeenteleden beter waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen en mogen verwachten van de diaconie

Meer weten over het stappenplan? Kijk dan hier.

Tip 2: Inventariseer proactief

Zoek als diaconie actief uit welke gemeenteleden mogelijk in financiële problemen komen. Maak een lijst van de namen en adressen en check per persoon of iemand een kleine ondernemer (tot 5 medewerkers), ZZP’er, flexwerker of ZZP-er of werknemer is waarvoor arbeidstijdverkorting is aangevraagd. Denk ook aan mensen die werken in de horeca, de detailhandel, in de vervoerssector en in  cultuur werk. Let ook op vrouwen en jongeren, want bij hen daalde het aantal gewerkte uren sterk, aldus het CPB. Bedenk bij dit alles dat financiële problemen gemakkelijk resulteren in allerlei andere problemen.

Tip 3: Ga in gesprek en stel vragen

Aan de hand van deze lijst kun je gaan uitzoeken welke gemeenteleden mogelijk in financiële problemen (zijn ge)komen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een belronde. Neem als diaconie in elk geval initiatief. Want veel mensen wachten vaak te lang voor ze zélf contact op nemen.

Denk na over de start van een gesprek. Vraag bijvoorbeeld hoe iemand deze crisis ervaart. Open vragen geven mensen ruimte om hun verhaal te vertellen. Op elk adres zal de situatie anders zijn. In het vervolg van het gesprek kunnen de volgende zaken aan bod komen:

Verzamel de gegevens en wissel deze als diaconie met elkaar uit. Zo krijg je zicht op de financiële impact van corona in jouw gemeente. (zie ook tip 7).

Tip 4: Maak één iemand specialist

Zorg dat er binnen de diaconie één of meer mensen de regelingen van de overheid goed kennen. Zowel de landelijke regelingen (wát is er geregeld) als de plaatselijke uitwerking (hóe moet je bijvoorbeeld ondersteuning aanvragen) zijn van belang. Zodat je weet wat de overheid kan betekenen voor mensen. En wanneer niet.

Zorg dat je als diaconie op dit terrein bij blijft: de regels of toepassingen veranderen of worden steeds uitgewerkt of verlengd. Zo kun je als diaconie beter beslissen of er in bepaalde situaties éxtra hulp nodig is.

Wanneer iemand dit verzamelt en bijhoudt kan hij of zij als vraagbaak dienen voor de andere diakenen. Er is het nodige aan informatie te vinden op internet. Zoek plaatselijk de gemeentelijke toepassingsregels op, bijvoorbeeld via de website van jullie burgerlijke gemeente.

Tip 5: Organiseer een (online) gespreksgroep

Je kunt als diaconie een online-spreekuur starten. Nodig via het kerkblad mensen uit om mee te doen met zo’n eenmalig onlinegesprek over hun persoonlijke situatie. In zo’n gespreksgroep kunnen ze met elkaar delen waar ze tegen aan lopen. Ook kunnen ze elkaar verder helpen door het delen van nuttige informatie en concrete ideeën. De vragen van tip 3 kunnen in zo’n online gesprek een kapstok zijn. Vraag aan het eind of mensen een vervolg nuttig en fijn vinden of dat ze dit onderling zelf oppakken.

videocalling

Tip 6: Schakel gemeenteleden in

Uiteraard kun je als diaconie zelf een aantal dingen doen en regelen. Daarnaast kun je ook in deze tijd andere gemeenteleden inschakelen en zo bouwen aan een diaconale gemeenschap. Er zijn heel wat mogelijkheden, we noemen een paar ter inspiratie:

  • Vraag mensen of ze ‘buddy’ of gesprekspartners kunnen zijn van hen die financieel in de knel komen of werkeloos zijn geworden.
  • Stimuleer mensen om contact met elkaar op te nemen. Mensen vinden het vaak fijn onderling ervaringen uitwisselen als ze in hetzelfde schuitje zitten.
  • Sein waar dat nodig is de ouderling of pastorale werkers in wanneer iemand ook op andere manieren in de knel komt.

Wanneer je mensen aan elkaar koppelt vraag je uiteraard vooraf toestemming aan de betreffende personen.

Tip 7: Voorbede vragen en de gemeente informeren

Binnen de gemeente leef je met elkaar mee en bid je voor elkaar. Als diaconie kun je de informatie die je hebt, gebruiken om te bidden voor groepen gemeenteleden die concreet de gevolgen van de coronacrisis ondervinden. Waar mogelijk kun je ook bidden voor individuele mensen en hun situatie.

Deel in het kerkblad, de nieuwsbrief of de weekbrief ook iets over wat er speelt in de gemeente. Geef voorbeelden van de impact op mensen of gezinnen. Geef tips hoe mensen elkaar ook kunnen helpen.

Zo kun je laten zien hoe de liefde die God geeft en vraagt er in concrete situaties uit ziet: elkaar bijstaan, voor elkaar bidden, ruimhartig geld geven en zo geloof, hoop en liefde met elkaar delen.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt