In 2015 is de vernieuwde Wmo in werking getreden. Met de invoering van deze wet doet de overheid nadrukkelijk een stap terug en laat ze meer over aan de burgers en hun sociale netwerk. Wanneer we nu hulp nodig hebben, wordt concreet van ons verwacht dat we eerst een beroep doen op onze eigen omgeving en daarna pas op de overheid.

Kerken

Als kerken krijgen we ook te maken met deze ontwikkelingen. Misschien merk je nu al dat er op kerken/diaconieën een groter beroep wordt gedaan. Vanuit onze diaconale opdracht krijgen we nieuwe kansen om kerk te zijn in de samenleving. Dat sluit prachtig aan bij het verlangen om meer diaconaal betrokken te zijn buiten onze eigen gemeenschap (zie de uitkomsten van het rapport Help! op www.diaconaat2020.nl).  Het kerkelijk landschap is de afgelopen decennia wel behoorlijk veranderd. Ook voor kerken is het daarom best even weer zoeken. Dat vraagt om nieuwe initiatieven, experimenten en pilotprojecten. En daarnaast om ruimte om fouten te maken. Het vraagt lef om lief te hebben (thema van de  diakenendag 2015).

Vragen en initiatieven

Heb je concrete vragen of ken je boeiende initiatieven? Wij zouden het heel fijn vinden als je deze aan ons doorgeeft, bij voorkeur via mail.

Diaconale platformen

De ontwikkelingen in de samenleving zijn groot en de uitdagingen die dat met zich mee brengt, kun je niet in je eentje oppakken. Meer mensen dreigen tussen wal en schip te vallen nu de overheid zich terugtrekt. Lokale samenwerking op het diaconale terrein wordt daarom steeds belangrijker. Ook omdat steeds meer van zorg en dienstverlening wordt gedecentraliseerd naar de burgerlijke gemeente. Ook diaconieen werken graag samen in een diaconaal platform. In Nederland zijn er inmiddels zo’n 120 platformen, waarin diaconieën hun krachten gebundeld hebben.

Samen sta je sterker

Over het samenwerken tussen diaconieën met het oog op de eigen lokale omgeving gaat het in de brochure Samen sta je sterk. In het tweede deel van de brochure gaat het specifiek over het diaconaal platform.

Wetten anno 2015

WMO

Burgerlijke gemeenten zijn per 1 januari verantwoordelijk geworden voor de Wmo 2015. Meer informatie over deze wet vind je hier…

Participatiewet

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Meer informatie over deze wet vind je hier…

Jeugdzorg

Vanaf 2015 staat bijna alle jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Meer informatie vind je hier…

Wet Langdurige Zorg

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben en vervangt de AWBZ. Meer informatie vind je hier…