Menu

Onze organisatie

Het Diaconaal Steunpunt is onderdeel van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken en valt bestuurlijk onder het Deputaatschap Diaconale Zaken.

Deputaatschap Diaconale Zaken

Het Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ) wil kerken helpen en stimuleren om dienend aanwezig te zijn in de samenleving en herkenbaar te zijn als geloofsgemeenschappen die de waarden van het Koninkrijk zichtbaar, hoorbaar en tastbaar maken.

Het DDZ bestaat een team van deskundigen op theologisch, financieel en sociaal-maatschappelijk terrein en heeft als opdracht om de diakenen te ondersteunen bij hun werk. Dat doet het DDZ met name via het Diaconaal Steunpunt. Daarnaast ontwikkelt zij visie en beleid voor het diaconaat van en vanuit onze kerken. Daarbij werken de diaconale deputaten zoveel mogelijk samen met anderen.

Het DDZ is benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en door de Landelijke vergadering van de NGK.

organogram

Missionair Steunpunt

Het missionaire steunpunt van de NGK is een steunpunt voor evangelisatie, zending en pionieren. In het afgelopen jaren is de samenwerking met dit steunpunt sterk geïntensiveerd. Bij beide organisaties groeide de overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten zijn van dezelfde munt: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. Door het delen van het evangelie in woorden en daden zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus. Het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt staan niet los van elkaar. Dat is wat ‘integral mission’ in houdt. Dit heeft in 2019 tot een integratie van het Missionaire Steunpunt en het Diaconale Steunpunt geleid.

Diaconale Denktanks

Het diaconale werkveld is breed. Daarom wordt  DDZ ondersteund door de drie denktanks:

Diaconaal Missioniare Gemeente ontwikkeling

De denktank voor Diaconaal-Missionaire Gemeenteontwikkeling (DMG) functioneert als een kenniscentrum, vraagbaak en klankbord voor het diaconaal missionair kerk zijn en faciliteert zo het Diaconaal Steunpunt in het ondersteunen van plaatselijke diaconieën.

De denktank zet zich in om een beweging te stimuleren van gemeenten die een proces aan gaan en zich willen verbinden met de samenleving en haar noden (integral mission).

Sociale en Ecologische Gerechtigheid
Zorg, Welzijn en Participatie

Nederlands Gereformeerde Toerusting

Het Diaconaal Steunpunt is onderdeel van de Nederlands Gereformeerde Toerusting en familie van de volgende steunpunten:

Deze steunpunten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nederlands Gereformeerde Instelling. De missie van het NGT is Nederlands Gereformeerde Kerken ondersteunen om toegewijde navolgers en getuigen van Jezus Christus te zijn.

Platform Diaconale Samenwerking

Deputaten Diaconaat van de CGK en GKv en de Centrale Diaconale Commissie van de NGK vormen samen het Platform Diaconale Samenwerking. Dit platform fungeert als denktank en houdt zich intensief bezig met het vertalen van onze gezamenlijke visie naar de praktijk van het diaconaat en met het versterken van het diaconale bewustzijn van gemeenteleden en toekomstige predikanten.

Concreet werken we samen in de volgende projecten: Umoja Nederland, Micha, Schuldhulpmaatje en het knooppunt Kerken en Armoede. Verder organiseren we samen diverse bijeenkomsten en trainingen, waaronder Bloeiend diaconaat en de landelijke diakenendag. Door deze nauwe samenwerking kunnen we onze ondersteuning aan diakenen verder versterken.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt