Menu

De afgelopen week kwam er eindelijk meer nieuws over het zingen in de kerk. Allereerst staat in alle regionale noodverordeningen uitdrukkelijk vermeld dat er ruimte is voor samenzang in religieuze bijeenkomsten. Daarbij wordt wel direct verwezen naar de richtlijnen die het RIVM hierbij vervolgens geeft.

Richtlijn voor koren

Inmiddels is een RIVM-richtlijn gepubliceerd over koren en zangensembles. Dit advies raakt ook aan het zingen in kerken en andere gebouwen. In dit advies wordt ruimte gegeven om te zingen, maar het is tegelijk met de nodige onzekerheid omgeven. Er zijn nog geen definitieve uitslagen van onderzoeken waaruit blijkt of de besmetting onder koren door het zingen of door iets anders veroorzaakt werd.  

Het RIVM wijst vooral op de veranderde omstandigheden waarin we nu zitten ten opzichte van het een aantal weken geleden. Dat is de reden dat er – in een goed geventileerde ruimte – weer met zang gerepeteerd kan worden. Daarbij adviseert het RIVM dat tussen koorleden een minimale afstand van 1,5 meter in acht genomen wordt, eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie.

Belangrijk om op te merken is dat het RIVM besmetting via zang nog steeds goed mogelijk acht. Het advies is gemaakt op basis van risicoanalyse uitgaande van de huidige graad van besmetting in ons land.

Ook wijzen we erop dat in de adviezen van het RIVM spreekkoren en hard meezingen of schreeuwen niet zijn toegestaan. Het is goed hier acht op te geven wanneer er gekozen wordt voor zang. Wijs gemeenteleden erop zich bij het zingen in acht te nemen als het gaat om het volume. Rondom alternatieven voor het zingen wijzen we op de mogelijkheid om onderdelen van de liturgie samen uit te spreken. Dit valt niet onder spreekkoren.

Wat betekent dit voor zingen in de erediensten?

Een werkgroep van experts op het gebied van ventilatie en binnenmilieu publiceerde 1 juli jl. een advies over zingen en ventilatie. In dit advies staan waardevolle aanwijzingen voor een verantwoorde wijze van zingen in kerkgebouwen. Overigens wordt in het advies in het algemeen brede samenzang van de gemeente nog ontraden.

Ventilatie doorslaggevend
Het risico bij zingen is sterk afhankelijk van de beschikbare ventilatielucht. Wat we nu weten is het volgende:

  1. Het risico op besmetting (besmetting door inademing van aerosolen) in een grote, monumentale kerk is zeer klein. Zeker als de ventilatievoud 1 of meer bedraagt. Dit geldt ook als er gezongen wordt.
  2. Gaat het om een middelgrote kerk (oppervlak van 500 m2, volume van 3000 m3) dan hangt het af van de aanwezige mechanische ventilatie. De website www.eerstehulpbijventilatie.nl help je bij de risicotaxatie.
  3. In een kleine kerk/kerkelijke ruimte (denk qua orde van grootte wat volume betreft aan < 1000 m3 en lager dan 4 meter) kan eigenlijk niet veilig gezongen worden. Als je dat toch wilt dan zijn er forse systemen nodig; zie hiervoor ook weer de online rekentool. Zonder deze systemen is het alternatief (in die kleinere ruimte) om met z’n allen mondkapjes voor, tijdens en na het zingen te dragen.
  4. Overige maatregelen
    De besmetting van Covid-19 geschiedt niet alleen via de lucht maar ook via menselijk contact en via sanitatie. Houd dus afstand en voorkom besmetting door regelmatig handen te wassen en het sanitair te reinigen. 

De grote van het kerkgebouw en de mogelijkheid van goede mechanische ventilatie bepalen dus of er in redelijke mate veilig gezongen kan worden. In lang niet alle kerkgebouwen is de ventilatie goed geregeld. Voor een deel van onze – vaak kleine – kerkgebouwen zal gemeentebrede samenzang daarom nog niet op verantwoorde wijze kunnen. Om te helpen bij het inschatten van de risico’s is een berekeningsmethodiek opgebouwd. Je vindt deze op www.eerstehulpbijventilatie.nl (vanaf 8 juli beschikbaar).

Kerkenraden zijn verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor een afgewogen en verantwoord besluit, ligt bij de plaatselijke kerkenraad. Belangrijk in de afweging is de verantwoordelijkheid die de kerkenraad draagt ten aanzien van de gezondheid van de deelnemers aan de eredienst.

Alternatieven

Als gemeentebreed zingen niet verantwoord is, zijn daarvoor goede alternatieven. We verwijzen daarvoor naar www.steunpuntliturgie.gkv.nl/zingen-en-gemeentezang-in-tijden-van-corona en www.cgk.nl/zou-ik-niet-van-harte-zingen.

Download hier de volledige tekst van het advies van de werkgroep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt