Menu

Kerkorde GKv

Vanaf 1 juli 2015 werken de GKv kerken met een nieuwe kerkorde. Dat heeft ook gevolgen voor het diaconaat van onze kerken. Die nieuwe kerkorde biedt het diaconaat in onze kerken allerlei kansen. Tegelijkertijd is het verlies van stemrecht voor diakenen een punt van aandacht.

Versterking van ambten

Een belangrijk doel van de nieuwe kerkorde is het versterken van de zelfstandigheid van de ambten van ouderling en diaken. Daarbij wordt ingezet op een goede samenwerking tussen deze twee vanuit de gedachte dat beide ambten werken aan de opbouw van de gemeente. Er dient daarom een heldere overlegstructuur te zijn tussen kerkenraad en diaconie voor wederzijdse ontmoeting, uitwisseling, communicatie, overleg, afstemming en dergelijke.

Handreiking talstelling

Een belangrijk doel van de nieuwe kerkorde is het versterken van de zelfstandigheid van de ambten van ouderling en diaken. Daarbij wordt ingezet op een goede samenwerking tussen deze twee vanuit de gedachte dat beide ambten werken aan de opbouw van de gemeente. Hoe geef je dat vorm rondom de talstelling, nu diakenen niet meer meestemmen? Deze handreiking wil daarbij ondersteunen.

Video vernieuwde kerkorde

De nieuwe kerkorde heeft ook gevolgen voor diakenen. Daarom is in samenwerking met het deputaatschap kerkorde op vier locaties de cursus ‘recht doen aan diaconaat’ georganiseerd. In deze vier bijeenkomsten werd ingegaan op de kansen en uitdagingen van de nieuwe kerkorde voor de diaconie. De video hiernaast is een verkorte versie van de bijeenkomst in Veenendaal.

Deel 1: Roel Meijer

Roel Meijer namens het diaconaal deputaatschap

In deze video gaat Roel Meijer in op de volgende punten:

  • Wat is een Kerkorde en wat is het karakter ervan?
  • Diaconaat in de 21e eeuw
  • Wat is een ambt?

Deel 2: Derk Jan Poel

Derk Jan Poel namens het Diaconaal Steunpunt

In deze video wordt ingegaan op de kansen voor het diaconaat in de nieuwe kerkorde. Daarnaast wordt de vinger gelegd bij een belangrijk punt van aandacht.

Deel 3: Mees te Velde

Mees te Velde en Pieter Pel namens het deputaatschap Kerkorde

In deze video gaan Mees te Velde en Pieter Pel van het deputaatschap kerkorde in op de veranderingen van de kerkorde op het terrein van het diaconaat.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt