kerk op de kaart

Alle scribae en diaconieën in de GKv en NGK hebben via het Diaconaal Steunpunt, de Verre Naasten en het Missionair Steunpunt een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek van Kerk op de Kaart. Met dit onderzoek willen we als kerkelijke organisaties meer inzicht krijgen in wat er gebeurt in onze kerken.We vragen daarbij specifiek naar activiteiten en initiatieven rond diaconaat, zending en evangelisatie.

Voor en door de kerken

Met de onderzoeksresultaten willen we de kerken graag dienen, onder meer door het informeren van de kerken over de geleerde lessen en vruchtbare activiteiten. Ook willen we eraan bijdragen dat er een beter overzicht komt van alle kerken in Nederland en hun activiteiten, om daarmee de vindbaarheid, maar ook de onderlinge afstemming te vergroten. Dit alles komt straks samen op de website: www.kerkopdekaart.nl. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten willen we ook ons eigen aanbod van ondersteuning aan kerken verbeteren.

We willen ontdekken:

  • Hoeveel en wat er gedaan wordt door kerken (we weten veel niet!).
  • Welke benaderingen zegenrijk lijken en welke minderen vrucht oogsten.
  • Wat we van de initiatieven kunnen leren.
  • Of/hoe we kerken beter kunnen ondersteunen.

Dit onderzoek kan alleen slagen als er zoveel mogelijk kerken meedoen. We doen daarom een dringend beroep op jullie deelname. De link naar de vragenlijst vind je hier.
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Breed kerkelijk onderzoek

Naast het Diaconaal Steunpunt, Verre Naasten en het Missionair Steunpunt doen ook deputaten Aanvullende Steun Missionaire Projecten van de GKV, deputaten Evangelisatie en deputaten Diaconaat van de CGK, de Unie van Baptisten en de Gereformeerde Zendingsbond mee aan dit onderzoek.

Veel gestelde vragen

Hoe is de privacy van gegevens geregeld?

De gegevens die u invult in de vragenlijst worden niet openbaar gepubliceerd. De individuele kerkelijke gegevens worden door het onderzoeksbureau geanonimiseerd samengevat in een rapport. Wilt u dit rapport ontvangen, vink deze optie dan aan in de vragenlijst. De persoonsgegevens die u invult via de vragenlijst (zoals e-mailadressen) zijn niet zichtbaar, tenzij de betreffende persoon zélf expliciet aangeeft dat dit wel is toegestaan.

Kan de vragenlijst door meerdere personen worden ingevuld?

Ja, dat is mogelijk. U hoeft dus niet alles zelf in te vullen. In veel kerken zijn de verschillende thema’s (diaconaat, zending, hulpverlening) belegd bij verschillende personen / commissies. U kunt per thema iemand vragen dat deel van de lijst in te vullen (door de bewaarfunctie blijven eerder ingevulde data opgeslagen en later met elkaar gecombineerd).

Hoe is de vragenlijst opgebouwd?

  • In de vragenlijst geeft u als eerste aan namens welke kerk u de vragenlijst invult. Uw kerk is, via een lijst, te vinden op naam, genootschap en locatie.
  • Per thema (diaconaat, zending, hulpverlening) krijgt u een set vragen (het is mogelijk dat u anderen vraagt dit deel in te vullen, zie vraag 2).
  • Elk thema heeft twee blokken vragen. Deel 1 bestaat uit een set meerkeuzevragen over de activiteiten van uw kerk en de wijze waarop u samenwerkt. Deel 2 bevat een set (open) vragen over ‘grote’ activiteiten/projecten van kerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het diaconale project van uw kerk, zoals een buurthuis, of het zendingswerk dat u als kerk structureel steunt. Het invullen van deel 2 kost meer tijd.

Waar kan ik terecht met overige vragen over dit onderzoek?

Voor inhoudelijke vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij de afzender van de brief. Heeft u technische vragen / problemen bij het invullen van de vragenlijst? Of kunt u uw kerk niet vinden? Neem dan contact op met info@kerkopdekaart.nl.