Menu

Giftenbeleid

Er zijn veel goede doelen die (regelmatig) aan diakenen een verzoek doen om financiële ondersteuning. Om diakenen te helpen bij de vraag of deze andere goede doelen voor een diaconale gift in aanmerking komen, zijn een aantal criteria ontwikkeld. Deze criteria helpen diakenen om te bepalen of een doel voor een diaconale gift in aanmerking komt. Als niet aan alle samenvattende beoordelingscriteria (vier stuks) wordt voldaan, zou een diaconie kritisch moeten overwegen of een financiële ondersteuning vanuit de diaconie hier op zijn plaats is.

De criteria voor de beoordeling van een aanvraag om (financiële) steun kijken naar:

A. Het diaconale en christelijke karakter van de instelling
Staat het diaconale en christelijke karakter van de instelling buiten twijfel?

B. De betrokkenheid van de gevende en de ontvangende kerkgemeenschap
Is er voldoende betrokkenheid en draagvlak bij de gevende en bij de ontvangende kerkgemeenschap aanwezig c.q. te verkrijgen?

C. Transparantie van de organisatie
Bestaat er voldoende duidelijkheid over de doelstelling, de inkomsten en de besteding van de gelden en is de verzoekende instelling kostenbewust?

D. De bestuurlijke kracht en verantwoording
Wordt de verzoekende instelling volgens economische principes gemanaged?

Als op deze vier vragen een positief antwoord gegeven kan worden, dan is er geen belemmering om financiële ondersteuning te geven.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt