Een onsje meer bij de talstelling

We staan weer voor een periode van talstelling en verkiezing van nieuwe ambtsdragers. Met de nieuwe kerkorde, is het nog belangrijker dat diakenen hun stem duidelijk laten horen. Zowel de ontwikkelingen in de samenleving als ook onze jongeren vragen om een sterke diaconie. Daarvoor is het nodig dat het diaconaat voldoende gewicht in de schaal legt. Mag het ook een onsje meer zijn?

Leiding geven aan liefdewerk

In de praktijk van het kerkelijk leven heeft het diakenambt een ander gewicht dan het ambt van ouderling. Dit komt de positionering van het diaconaal werk in de gemeente niet ten goede. Diaconieën kunnen zelf een bijdrage leveren aan de herwaardering van het diakenambt. Hun invloed op de talstelling is van belang. Kerkenraden kunnen het belang van de diaconie aangeven door eerst het tal van diakenen vast te stellen en daarna het tal van de ouderlingen of deze werkwijze per jaar af te wisselen.

Dit is één van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Leiding geven aan liefdewerk’ uit 2009. De noodzaak van deze aanbeveling wordt door de nieuwe kerkorde nog eens vet onderstreept. Daar staat nu “De kerkenraad toetst, gehoord de diakenen, de geschiktheid voor de ambten” (artikel B25.3). Hierdoor wordt het nog belangrijker dat een kerkenraad het diaconaat serieus neemt. Voor diakenen is het van belang dat ze opkomen voor het diaconale werk in en door de gemeente.

Afromen

Het is lang niet altijd even gemakkelijk om de ambten ingevuld te krijgen. Er zijn allerlei manieren denkbaar om vacatures te voorkomen. Een daarvan is het ‘afromen’ van de diaconie. Eerst worden dan de vacatures van ouderlingen vervuld en daarna wordt gekeken naar de diakenen. Op die manier worden veel (potentiële) diakenen benoemd tot ouderling. Maar zo onttrek je kader aan de diaconie en krijgt de diaconie vanzelf een ander gewicht. Dat is funest voor het diaconaat van de gemeente, zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen in bijvoorbeeld onze samenleving.

Veranderingen en trends

Onze overheid maakt een sterk terugtrekkende beweging en laat veel over aan de participatiemaatschappij. Voor het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD) en de Centrale Diaconale Commissie NGK (CDC NGK) reden om zich zorgen te maken over de positie van het diaconaat in de kerken:

We kunnen concluderen dat de economische, sociale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland het diaconaat duidelijk voor nieuwe uitdagingen stellen.

Die uitdagingen vragen om een sterke diaconie. Meer over de ontwikkelingen en de gevolgen voor het diaconaat en de diaconie is te lezen in de brochure ‘Diaconaat 2020’

Jongeren

Naast alle ontwikkelingen die geschetst worden in ‘Diaconaat 2020’ is er nog een reden om de diaconie voldoende gewicht toe te kennen. Het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk publiceerde tien jeugdtrends voor 2015.

Jeugdwerktrends2015

#Transitie – Kansen voor de kerk

De transitie van de zorg in 2015 biedt moooie kansen voor de kerk om naar buiten te treden en actiever te worden op het diaconale vlak. Mensen komen minder snel in aanmerking voor zorg en hebben daarom hun naasten harder nodig. Voor jongeren is dit een belangrijke stap, want juist door daden zien zij de relevantie van het geloof. Tijd voor daden dus. We verwachten dat de kerken in 2015 die stap gaan maken.

jeugdwerk en geloof

Graag een onsje meer

Onze diakenen zijn actief op een werkveld dat onze jongeren serieus kan helpen hun geloof te verdiepen! Zij en wij hebben daarom belang bij een sterke diaconie. Daarnaast doet de participatiemaatschappij een groter beroep op de samenleving en op kerken. Er is dus veel reden om voldoende gewicht toe te kennen aan het diaconaat en bewust te investeren in onze diakenen. Dat mag gerust een onsje meer!

Foto: www.flickr.com