Menu

Diaconaal plan

Het werk van de diaconie is mooi en veelomvattend. Er is altijd meer te doen dan je aankunt. Werk daarom planmatig en doelgericht. Een diaconaal plan helpt daarbij. Het laat je nadenken over het doel en de huidige praktijk van het diaconale werk. Het helpt je daarnaast om na te denken over jullie diaconale opdracht en de manier waarop jullie het diaconale werk in en door jullie gemeente concreet willen vormgeven.

De voordelen

Het maken van een diaconaal plan heeft een aantal pluspunten:

  • Een plan helpt om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Dat geeft rust. Niet alles hoeft en niet alles hoeft nu.
  • Een diaconaal plan helpt je om proactief te zijn. Het voorkomt dat je alleen reageert op incidenten en problemen.
  • Witte vlekken binnen het diaconale werk komen in beeld.
  • Het maken van een plan helpt je bestaande activiteiten in kaart te brengen en te beoordelen.
  • Het vergemakkelijkt het inwerken van nieuwe diakenen en bevordert zo de continuïteit van het diaconale werk.
  • Het geeft een tool in handen om de gemeente te informeren en te betrekken bij het diaconale werk.

Sinds kort werken we als diaconie met een beleidsplan. Een verademing! Het is nu zoveel makkelijker om hoofd- en bijzaken te scheiden.

Hoe maak je een plan?

Betrek vanaf het begin een aantal gemeenteleden via een werkgroep bij het maken van een diaconaal plan. Onderstaande vragen zijn daarbij behulpzaam.

En plan en dan?

Informeer de kerkenraad

Wanneer het diaconale plan klaar is, kan dit worden besproken met de kerkenraad. Zo worden alle ouderlingen en de predikant geïnformeerd over het diaconale werk. Een mooie stap in een gemeentebrede bezinning over diaconaat.

Maak een stappenplan

Met het plan dat er nu ligt, kun je nog niet echt aan de slag. De eerder gemaakte keuzes moeten nog worden omgezet in concrete en kleinere stappen en activiteiten, die nodig zijn om de gemaakte plannen handen en voeten te geven. Maak daarom een stappenplan, waarin je in detail beschrijft wat er gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie daarbij welke taken heeft. Zorg dat het stappenplan regelmatig aan de orde komt in de diaconievergaderingen.

Communicatie

Deel jullie plannen met de gemeente. Zo krijgt het diaconaat goed de aandacht. Je kunt het meenemen in het bezoekwerk en de contacten die je als diaken met gemeenteleden hebt. Organiseer een diaconale avond. Schrijf er iets over in het kerkblad. Verwerk bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van het plan tot korte artikeltjes of facebook berichten.

Evaluatie

Evaluatie helpt je om plannen bij te stellen. Ook kun je iets ontdekken van de richting die God daarin wijst. Plan daarom bewust evaluatiemomenten in. Liggen we op schema? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Wat kan beter of anders en waarom? Je kijkt dus niet alleen terug, maar ook vooruit. En daarmee begint een nieuwe cyclus, op weg om een volgende droom te verwezenlijken!

De financiele kant

De keuzes die je maakt hebben ook financiële gevolgen. Beschrijf deze in het diaconale plan. Geef aan welke financiële keuzes je als diaconie hierin maakt. Als je meer betrokken wilt zijn bij de nood in de samenleving, stel dan duidelijke criteria op voor van financiële ondersteuning. Maak duidelijk hoe je omgaat met je financiële buffer. Welke verdeling streven jullie na als het gaat om diaconaal werk in de eigen gemeente, diaconaat ten behoeve van de buurt en samenleving dichtbij en diaconaat wereldwijd?

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt