Op deze pagina vertellen we je graag over het aanbod van het Diaconaal Steunpunt. Onder dat aanbod valt het geven van voorlichting en advies aan diakenen, het organiseren van toerustingsbijeenkomsten en trainingen en het ondersteunen van diaconieën door middel van informatie en documentatie.

Helpdesk

Diakenen kunnen met al hun vragen over diaconaat terecht bij de Helpdesk. Veel diakenen hebben die weg al gevonden. Diakenen kunnen gebruikmaken van de opgebouwde kennis en het netwerk van experts.

Bijeenkomsten in jouw gemeente of diaconie

Het Diaconaal Steunpunt verzorgt ook graag een bijeenkomst voor plaatselijke diaconieën. Bijvoorbeeld een heidag met diakenen uit Leek, een bezinningsavond in Emmen en spreken over diaconaat op een gemeenteavond in Middelburg. Verschillende onderwerpen kunnen aan de orde komen, bijvoorbeeld: Diaconaat en jongeren, Bloeiend diaconaat in 2020, Diaconale gemeente of Leiding geven aan diaconaat.

Het werk van het Diaconaal Steunpunt wordt voor het grootste deel uit landelijke quota gefinancierd. Er is echter ook een aantal activiteiten die buiten deze quota vallen, zoals een toerusting aan een plaatselijke diaconie. Om je een indicatie te geven, vind je hieronder de kosten voor de voorbereiding, de uitvoering en het reizen:

  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Reiskosten
  • €100,-
  • € 67,50 per uur
  • €32,50 per uur

Benieuwd naar de mogelijkheden in jouw gemeente of diaconie? Neem dan contact met ons op.

Regionale bijeenkomsten

Het Diaconaal Steunpunt stimuleert en ondersteunt regionale bijeenkomsten van diakenen die gericht zijn op gemeenschappelijke diaconale thema’s en op uitwisseling van ervaringen rond die onderwerpen. Zeer leerzaam en stimulerend! Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis. Houd de agenda en nieuwsbrief in de gaten voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.

Bijeenkomsten voor een classis of diaconaal platform

Diakenen kunnen van elkaar leren. Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen diakenen is daarbij belangrijk. Deze uitwisseling wordt ondersteund via regionale classisbijeenkomsten of via bijeenkomsten van een diaconaal platform. Het Diaconaal Steunpunt levert graag een bijdrage aan dergelijke bijeenkomsten.

Bloeiend diaconaat

Naast brochures en foldermateriaal heeft Diaconaal Steunpunt ook een videocursus ontwikkeld. Deze videocursus ‘B(l)oeiend diaconaat’ wil diaconieën op een eigentijdse manier tools in handen geven om het diaken-zijn vorm te geven.

De cursus bestaat uit een praktisch werkboek, ondersteunende videoclips en de mogelijkheid tot Skype-coaching. De onderwerpen die tijdens de drie avonden achtereenvolgens aan de orde komen, zijn: de essentie van het diaconaat (de diaken als verbinder), de plaats van het diaconaat in het koninkrijk van God, en het inzetten van gaven binnen de gemeente (het diaconale hart van de gemeente en de rol van de diaken daarin). Zo kun je met je eigen diaconie zelfstandig aan de slag.

Landelijke diakendag

Jaarlijks vindt de landelijke diakenendag plaats, in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerken. De aankomende diakenendag is op 11 maart 2017 in Veenendaal met als onderwerp ‘B(l)oeiend Diaconaat.’

Inspirerende brochures

Diaconaal Steunpunt heeft diverse praktische en inspirerende brochures ontwikkeld, zoals ‘Yes, ik ben diaken‘, ‘Als het om de centen gaat‘ en ‘Diaconaat in gebed‘. Verschillende onderwerpen komen in deze brochures aan bod, zoals een oriëntatie voor nieuwe diakenen, de ins en outs van financiële steun en de plek van bijbellezen en bidden in je ambt. Kijk voor meer producten in onze webwinkel. De brochures zijn ook als pdf te downloaden.

Diaconieuws

Maandelijks verschijnt de Diaconieuws, de nieuwsbrief van het Diaconaal Steunpunt, met kort nieuws over diaconale onderwerpen. Deze nieuwsbrief verschijnt als digitale versie en wordt gestuurd naar diaconieën van de GKV en NGK en andere geïnteresseerden.

Ontvang de maandelijkse Diaconieuws vol diaconale nieuwtjes en praktische tips.

Bijbels gefundeerd

Het werk van het Diaconaal Steunpunt is gebaseerd op de bijbelse gegevens en aanwijzingen over diaconaat, zoals die zijn verwoord en samengevat in het bevestigingsformulier voor diakenen en zoals daarover afspraken zijn gemaakt in de kerkorde. Een belangrijk uitgangspunt is de bijbelse opvatting dat diaconaat allereerst een zaak van de ‘diaconale gemeente’ zélf is. De diakenen stimuleren de diaconale gemeente in het hulpbetoon naar binnen en naar buiten. Coördineren en stimuleren zijn daarmee kerntaken van de diaconie.