Nieuwe kerkorde

Vanaf 1 juli 2015 werken de GKV kerken met een nieuwe kerkorde. Dat heeft ook gevolgen voor het diaconaat van onze kerken. Die nieuwe kerkorde biedt het diaconaat in onze kerken allerlei kansen. Tegelijkertijd is het verlies van stemrecht voor diakenen een punt van aandacht.

Versterking van ambten

Een belangrijk doel van de nieuwe kerkorde is het versterken van de zelfstandigheid van de ambten van ouderling en diaken. Daarbij wordt ingezet op een goede samenwerking tussen deze twee vanuit de gedachte dat beide ambten werken aan de opbouw van de gemeente. Er dient daarom een heldere overlegstructuur te zijn tussen kerkenraad en diaconie voor wederzijdse ontmoeting, uitwisseling, communicatie, overleg, afstemming en dergelijke.