Quota gesprekken

Binnen de GKv  kenden we jarenlang quota voor diaconale organisaties. Deze werden vastgesteld door het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD). Daarvoor voerde het GDD jaarlijks gesprekken met deze organisaties. In de afgelopen jaren is de structurele kant van het quota systeem afgebouwd en vervangen door de mogelijkheid van projectfinanciering.

Quota 2016

Dit Koningskind vraagt voor 2016 geen bijdrage van de kerken via een landelijk vastgesteld quotum. Daarmee komt ook het laatste landelijke quotum te vervallen. In 2015 had het GDD al besloten de diaconieën van de GKv niet langer te adviseren over een af te dragen jaarlijks quotum voor het werk van De Driehoek kerkmaatschappelijk werk (KMW). Het GDD heeft dit, samen met de directie van De Driehoek (onderdeel van Lelie zorggroep) in een brief aan de diaconieën bekend gemaakt. Hier lees je meer over dat besluit.

De bedragen

Organisaties2016201520142013
KMW De Driehoek€ 0,00€ 0,00€ 4,00€ 5,00
SGJ
€ 0,00€ 0,00€ 1,30€ 1,50
Dit Koningskind
€ 0,00€ 0,65€ 0,90€ 1,00
totaal€ 0,00€ 0,65€ 6,20€ 7,50

Rekeninggegevens Diaconale organisaties

Hieronder vind je de rekeninggegevens van de betreffende organisaties:

KerkMaatschappelijkWerk – de Driehoek

Rek. nummer: NL 76 INGB 0652 0301 30 ovv: bijdrage quota jaartal*;

SGJ Christelijke jeugdzorg

Rek. nummer: NL52 INGB 0007 2282 03 ovv: bijdrage quota jaartal*

Dit Koningskind

Rek. nummer: NL49 SNSB 0908 2474 27 ovv: bijdrage quota jaartal*

* = het jaar waar de quota betrekking op heeft

Diverse powerpoints vind je hier!

Overige quota

Diaconaal Steunpunt

Wie betaalt de quota voor het Diaconaal Steunpunt?

Door de synode worden landelijke quota voor diverse kerkelijke doelen en activiteiten vastgesteld. Ook voor het werk van het GDD en het DS wordt een bijdrage van de kerken gevraagd (in 2016 is dat 84 cent/ziel). Dit bedrag is onderdeel van het totale quotumbedrag en wordt meestal door de penningmeester van de kerk rechtstreeks overgemaakt aan het deputaatschap Financien & Beheer. Mogelijk wordt dit bedrag vervolgens doorberekend aan de diaconie. Check daarom eerst bij de penningmeester van de kerk wie het quotum voor het DS overmaakt, om dubbele betalingen te voorkomen. Voor een collecte voor het Diaconaal Steunpunt kan gebruik worden gemaakt van deze powerpoint.

Evangelisatie & Moslims

Evangelisatie en Moslims (E&M)

Regelmatig krijgt het Diaconaal Steunpunt vragen over het al dan niet steunen van E&M. Dit naar aanleiding van een brief die kerken ontvangen van dit deputaatschap. In deze brief wordt gevraagd om steun, conform de landelijk gemaakte (synode 2011) afspraken. In principe dienen kerken zich daar dus aan te houden.  Het betreft hier geen door het GDD vastgesteld (diaconaal) quotum. Het geld hoeft dus niet uit de diaconale kas te worden betaald. Deze vraag hoort ook niet op het bordje van de diaconie thuis. Niet voor niets is de brief gericht aan de scriba/boekhouder.

Voor wat betreft het bepalen van de hoogte van de steun heb je als gemeente 2 opties:

  1. Een collecte per jaar
  2. Een vast bedrag per ziel van 0,38 eurocent.

De betaling gebeurt normaal gesproken uit de kerkelijke kas, net als bij de overige die landelijk quota.

Meer over het werk van dit deputaatschap vind je hier: www.evangelie-moslims.nl.

Diaconale doelen

Naast de collectes voor de diaconale quota zijn er veel meer relevante collectedoelen. Deze kun je een plek geven op het collecterooster. Een goede doelen beleid geeft daarvoor concrete handvatten. Met onder andere collectepresentaties kun je de gemeente informeren.

Zielental

Het aantal zielen wordt in je eigen gemeente vastgesteld en jaarlijks voor 1 oktober door de scriba aan het handboek GKV doorgegeven.

In de toekomst

Vanuit de wens om tot een meer transparante wijze van werken te komen, is door het GDD, in samenspraak met de Diaconale Organisaties nagedacht over de verantwoordingssystematiek voor financiële steunverlening. De volgende uitgangspunten zijn leidend bij het beoordelen en toekennen van quota:

  1. Kosten voor gereformeerde zorg dienen in principe gedragen te worden vanuit de algemene middelen (AWBZ, WMO e.d.), dan wel door de leden van een organisatie (contributies, donaties, acties, eigen bijdragen ed.)
  2. Projectsubsidiering is het uitgangspunt voor vragen om een bijdrage van kerken/GDD bij de uitvoering van de taken van de instelling
  3. Structurele subsidiering zal slechts plaatsvinden op aantoonbare meerkosten als gevolg van het specifiek gereformeerde karakter van een instelling
  4. In uitzonderingsgevallen kan eventueel worden besloten tot structurele subsidiëring van de normale bedrijfskosten onder het beding dat steeds gestreefd wordt naar zoveel mogelijk dekking uit bronnen genoemd onder 1 of 2.

Projectfinanciering

Het GDD werkt per 1 januari 2015 met deze richtlijnen voor projectfinanciering.

Centraal Comité voor de Diaconale Conferentie (CCDC)

Het CCDC heeft zichzelf in 2012 opgeheven. De bijdrage voor de Centrale Diaconale Conferentie is daarmee komen te vervallen. De taken van het CCDC zijn overgenomen door het DS en het GDD.