Danken en delen in overvloed

Dankdag: traditioneel een moment in het jaar om extra stil te staan bij alles wat God geeft. Vanuit wat wij hebben ontvangen, mogen we delen en zo kunnen we helpen bij het voortzetten en versterken van bestaande diaconale activiteiten ver weg of dicht(er)bij. Elk jaar worden daarom een aantal concrete doelen voorgesteld voor de dankdagcollecte. 

Dankdag 2016

De doelen voor 2016 worden hieronder voorgesteld.

Droom, deel, dank en heb lief!

Verre Naasten

www.verrenaasten.nl

Onder het thema ‘Droom, deel, dank en heb lief!’ vragen we op Dankdag giften voor diverse projecten, gekoppeld aan verschillende regio’s. Voor Dankdag 2016 gaat dat om:

Jubileumproject schoon drinkwater in Cambodja 

De Brug

www.stichtingdebrug.nl

Samen met haar lokale partnerorganisatie Spie-en (‘Brug’) zet Stichting De Brug zich al vijfentwintig jaar in voor de allerarmsten in Cambodja. De stichting wil ‘helpers helpen’. Dit betekent dat zij mensen die in dat land zelf de handen uit de mouwen steken, helpt om dienstbaar te zijn in eigen land.

Stichting De Brug bestaat in mei volgend jaar 25 jaar. ‘Naar aanleiding hiervan hebben we een jubileumproject bedacht om extra aandacht te vragen voor dit werk. Een eerste levensbehoefte is  schoon drinkwater. Dat is hier heel hard nodig’, aldus het echtpaar Frits en Beja Weitkamp. Zij vormen de directie van De Brug. ‘Volgend jaar willen we 3000 waterfilters uitdelen aan arme gezinnen. Eén waterfilter kost ruim 15 euro. In totaal is dus bijna  45.000 euro nodig.’

Helpt u mee om dit project te laten slagen? Lees meer op de website van Stichting De Brug.

Rekening

Stichting de Brug
NL16 ABNA 0406472661
o.v.v. jubileumproject schoon drinkwater

Dichterbij vluchtelingen   

Timon

www.dichterbijvluchtelingen.nl

Timon biedt een thuis aan ruim 200 jonge alleenstaande vluchtelingen van 14-18 jaar. De jongeren hebben een status en komen vooral uit Eritrea en Syrië. Vanwege oorlog en geweld kunnen ze niet terug naar hun thuisland. Ze vinden een nieuw thuis in kleinschalige woonvormen van Timon. De begeleiding richt zich op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Vrijwilligers vormen een vervangend sociaal netwerk voor de jongeren.

Door uw bijdragen kan Timon de jongeren een warm welkom geven. Denk aan: de werving en coaching van vrijwilligers, het inrichten van de huizen, sport of extra taallessen. Timon wil samen met plaatselijke kerken bouwen aan gemeenschappen van hoop en herstel.

Rekening

Timon dichterbij
NL25INGB0002526420
o.v.v. dankdag 2016.